Hva gjelder når permitterte skal tilbake i jobb?

Hva gjelder når permitterte skal tilbake i jobb?

Etter en krevende covid 19-periode med behov for permitteringer, opplever flere nå at situasjonen bedrer seg og har gleden av å ta permitterte tilbake i jobb helt eller delvis. Kan du som arbeidsgiver kreve at medarbeidere stille på kort varsel? Står du helt fritt til å velge hvem som tas tilbake først?

Formålet med permittering er å unngå oppsigelser pga. midlertidig mangel på arbeid for så raskt som mulig å kunne gjenoppta normal drift i virksomheten, og beholde verdifull kompetanse og arbeidskraft. Selv om en permittert medarbeider for en periode fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiver midlertidig fritas for å betale lønn, består arbeidsforholdet formelt sett under en permittering.

Normalt kan en iverksatt permittering forlenges inntil 26 uker i løpet av de siste 18 måneder forutsatt at det er tatt forbehold om forlengelse. En permittert arbeidstaker kan tas tilbake i jobb midlertidig inntil 6 uker uten å avbryte permitteringen. Nye 10 lønnspliktdager for arbeidsgiver vil da ikke påløpe. Det er verdt å merke seg at arbeidsgiver det siste året kunne permittere inntil 52 uker i løpet av en 18 måneders periode pga. covid 19-situasjonen. Det er viktig å påse at man til enhver tid er oppdatert på de siste justeringene i regelverket.

En permittert medarbeider har lov til å jobbe hos annen arbeidsgiver i permitteringsperioden. Men retten og plikten til å utføre arbeid hos den permitterende arbeidsgiver når det igjen blir arbeidsoppgaver i virksomheten består.

Dersom det i permitteringsvarselet er lagt til «med inntil videre» (forbehold om forlengelse), vil det normalt kunne forventes at medarbeideren stiller på jobb med 1-2 dagers varsel. Dette gjelder også om en permitterte skulle ha midlertidig jobb i annen virksomhet, være på ferie eller på annen måte oppleve at det er en utfordring å stille på jobb på kort varsel. Det formelle arbeidsforholdet med rettigheter og plikter består.

Hvor viktig er kommunikasjon, dialog og empati i slike prosesser? Kommunikasjon er en god måte å forankre permitteringsprosessen på både i oppstartsfasen og når medarbeidere helt eller delvis kommer tilbake i arbeid. Dette gjelder selv om utvelgelseskriterier, som f.eks. ansiennitet, ikke er like rigide ved permittering som ved oppsigelse. Involver medarbeidere, snakk med verneombud/ansatterepresentanter ved en vurdering om hvem som skal komme tilbake først og hvilke muligheter man ser til f.eks. gradert permittering.

Ønsker du å lære mer om formkrav, regler, rettspraksis og godt lederskap knyttet til permittering anbefaler vi kurset «Permittering» på TP. Kurset «Opphør av arbeidsforhold» vil også gi relevant informasjon.

Handlekurv
SPRÅK
Skroll til toppen